Petycja przeciwko kastracji bez znieczulenia

Szanowny Panie Ministrze,

zwracamy się do Pana zaniepokojeni sytuacją prosiąt w Polsce, które są kastrowane bez znieczulenia wbrew ustawie o ochronie zwierząt. Zgodnie z polskim prawem prosięta powinno się kastrować jedynie w znieczuleniu, tymczasem ten przepis jest nagminnie łamany!

Wynika to głównie ze złej instrukcji wydanej przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz błędnej interpretacji prawa. Z przepisu rozporządzenia mówiącego o tym, że “kastrację można wykonywać po 7. dniu życia w pełnym znieczuleniu” wysnuto interpretację, że przed 7. dniem można to robić bez znieczulenia! Poprawna interpretacja jest taka, że przed 7. dniem życia w ogóle nie można kastrować zwierząt (stanowisko m.in. Prokuratora Generalnego).

Oczekujemy zdecydowanych kroków w celu zakończenia kastracji prosiąt bez znieczulenia.

Z wyrazami szacunku

Pani / Pan(*)
Invalid Input

Imię(*)
Invalid Input

Nazwisko(*)
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid Input

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! , informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! ( dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie r ozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

zaakceptuj politykę prywatności
musisz zaakceptować to pole

Invalid Input